گالری ویدئو کارخانه سورین پسته حاج نعمت سلیمی

آماده سازی پسته های صادراتی در کارخانه فرآوری پسته سلیمی

معرفی کارخانه سورین پسته حاج نعمت سلیمی

معرفی دستگاه های کارخانه سورین پسته حاج نعمت سلیمی

نمونه گیری پسته در سورین پسته حاج نعمت سلیمی

برداشت پسته و خرید مستقیم پسته تر و خشک سورین پسته حاج نعمت سلیمی

مصاحبه با یکی از باغداران نمونه پسته منطقه بردسکن